Name Years of Contribution Role in Group Next Stop Current Position
Dr. Ye Ding 2018 - 2024 PhD student Senior Scientist at DPTech
Dr. Zongyang Qiu 2019 - 2023 Postdoc Fellow Senior Scientist at Biomap
Dr. Chengwei Zhang 2018 - 2022 PhD student Postdoc at Zhejiang Lab
Dr. Xiang Yu 2019 - 2021 Postdoc Fellow
Jian Zhu 2018 - 2021 Research Assistant Assistant in SoS, Westlake University
Houhou Huang 2018 - 2020 Research AssistantAug. 2020, in our lab (Building 1, Room 219) at the Yunxi Campus

In this photo: Yujia Liu, Xiaoyu Chen, Ye Ding, Xiang Yu, Zongyang Qiu, Jing Xue, Yi Shi, You Xu, Jing Huang, Chengwei Zhang, Jing Xiao, Jinfeng Chen, Yang Guo, Jian Zhu, Tengyu Xie, Xiaoli Lu, Qiaozhu Tan, Yingnan Hou, Yidan Wang, Wenyi Zhang, Cheng Qian
In this photo: Yujia Liu, Xiaoyu Chen, Ye Ding, Xiang Yu, Zongyang Qiu, Jing Xue, Yi Shi, You Xu, Jing Huang, Chengwei Zhang, Jing Xiao, Jinfeng Chen, Yang Guo, Jian Zhu, Tengyu Xie, Xiaoli Lu, Qiaozhu Tan, Yingnan Hou, Yidan Wang, Wenyi Zhang, Cheng Qian

Oct. 2019, in Hongcun Village

In this photo: Jian Zhu, Houhou Huang, Wenyi Zhang, Jing Huang, Yidan Wang, Cheng Qian, Qiaozhu Tan, Zongyang Qiu, Chengwei Zhang, Yingnan Hou, You Xu, Yi Shi, Xiang Yu
In this photo: Jian Zhu, Houhou Huang, Wenyi Zhang, Jing Huang, Yidan Wang, Cheng Qian, Qiaozhu Tan, Zongyang Qiu, Chengwei Zhang, Yingnan Hou, You Xu, Yi Shi, Xiang Yu

Dec. 2017, in front of Building No.1 at WIAS

In this photo: Kai Liu, Cheng Qian, Jing Huang, You Xu
In this photo: Kai Liu, Cheng Qian, Jing Huang, You Xu